That 's us

a new school year, a fresh start

 

NL

Op www.earlymusic.be bundelen we informatie rond de niche ‘oude muziek’.

We verwerken informatie die we toegestuurd krijgen onder de vorm van nieuwsbrieven en persmededelingen. De providers zijn verenigingen, concertorganisaties en muziekensembles actief in de wereld van de oude muziek. We werken samen met ‘Uit-in-Vlaanderen’ voor onze kalender ‘oude muziek’.  Evenementen die aangekondigd worden op ‘Uit-in-Vlaanderen’ met het label ‘early music’, komen automatisch in onze kalender.

Minder geweten is dat we op www.earlymusic.be  ook een ‘LTP early music map’ aanbieden. Dit is een google-kaart  die je kan raadplegen om te achterhalen waar je welk instrument kan leren bespelen (voorlopig enkel binnen Vlaanderen).  Er is ook een wereldwijde bouwerskaart : zoek je een instrumentenbouwer, dan vind je deze wellicht het snelst via www.earlymusic.be

We stellen vast dat er een zekere belangstelling is voor www.earlymusic.be. We krijgen regelmatig vragen van bouwers en academies om op de kaart gezet te worden. En we vernemen van de ensembles dat ze het geboden forum op prijs stellen. Zij realiseren zich dat de verspreiding van www.earlymusic.be en de wekelijkse nieuwsbrief verder reikt dan hun eigen mailinglist.

Hoewel onze aanpak erg bescheiden is, heeft www.earlymusic.be de ambitie om dé referentie te zijn voor de oude muziekbeweging in België.  Om deze ambitie waar te maken, is een vernieuwende aanpak nodig.

Daarbij hebben we nood aan inhoud ! Teksten die we zelf schrijven of exclusieve teksten die we ontvangen,  zoals interviews, reportages, musicologische bijdragen,  … met exclusief fotomateriaal.

En om dit Belgische verhaal te schrijven, is het nodig dat we ook aan Waalse en Brusselse zijde partners vinden.

We hebben een business-model nodig : waar halen we onze inkomsten vandaan ? Kunnen we beroep doen op subsidie en waar vinden we sponsors ? Hoe kunnen we onze volgers hierbij betrekken ?

WE ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE WILLEN MEESCHRIJVEN AAN DIT VERHAAL.

HEB JE IDEEËN  DIE HIERBIJ AANSLUITEN ?
HEB JE EEN BEETJE TIJD OVER OM JE IN TE ZETTEN ?
HEB JE ZIN OM IN DE REDACTIE TE KOMEN OF WIL JE MEE NADENKEN OVER HET BUSINESS-MODEL VAN WWW.EARLYMUSIC.BE

NEEM DAN CONTACT OP MET AXEL DE SCHRIJVER VIA INFO@EARLYMUSIC.BE

FR

Sur www.earlymusic.be, nous regroupons des informations sur le créneau de la musique ancienne.

Nous traitons les informations que nous recevons sous forme de newsletters et de communiqués de presse. Les fournisseurs sont des associations, desorganisations de concert et des ensembles de musique actifs dans le monde de la musique ancienne. Nous travaillons avec “Uit-in-Vlaanderen” pour
notre calendrier “musique ancienne”. Les événements annoncés sur ‘Uit-in-Vlaanderen’ avec le label ‘early music’ sont automatiquement ajoutés à
notre calendrier.

Ce qui est moins connu, c’est que nous proposons également une «carte de musique ancienne LTP» sur www.earlymusic.be. C’est une carte google que
vous pouvez consulter pour savoir où vous pouvez apprendre à jouer quel instrument (pour l’instant seulement en Flandre). Il existe également une
carte mondiale des constructeurs: si vous recherchez un manufacteur d’instruments, vous le trouverez peut-être le plus rapidement via
www.earlymusic.be.

Nous notons que www.earlymusic.be suscite un certain intérêt. Nous recevons régulièrement des questions de constructeurs et d’académies à mettre
sur la carte. Et nous apprenons des ensembles qu’ils apprécient le forum offert. Ils se rendent compte que la distribution de www.earlymusic.be et de la lettre d’information hebdomadaire dépasse leur propre liste de diffusion.

Bien que notre approche soit très modeste, www.earlymusic.be ambitionne d’être la référence du mouvement de la musique ancienne en Belgique. Pour
atteindre cette ambition, une approche innovante est nécessaire.

Nous avons aussi besoin de contenu! Textes que nous écrivons nous-mêmes ou textes exclusifs que nous recevons, tels qu’interviews, comptes rendus, contributions musicologiques, … avec du matériel photo exclusif.

Et pour écrire cette histoire belge, il est nécessaire que nous trouvions également des partenaires du côté wallon et du côté bruxellois.

Nous avons besoin d’un modèle d’entreprise: d’où tirons-nous nos revenus? Pouvons-nous demander une subvention et où pouvons-nous trouver des sponsors? Comment pouvons-nous impliquer nos partisans dans cela?

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES QUI VEULENT ÉCRIRE DANS CETTE HISTOIRE.

AVEZ-VOUS DES IDÉES QUI SE CONNECTENT À CELA?
AVEZ-VOUS UN PEU DE TEMPS POUR RÉSERVER?
AIMEZ-VOUS ENTRER DANS L’ÉDITORIAL OU VEILLER À PENSER AU MODÈLE COMMERCIAL DE WWW.EARLYMUSIC.BE

VEUILLEZ CONTACTER AXEL DE SCHRIJVER VIA INFO@EARLYMUSIC.BE

EN

On www.earlymusic.be we bundle information about the ‘early music’ niche.

We process information that we receive in the form of newsletters and press releases. The providers are associations, concert organizations and
music ensembles active in the world of early music. We work together with ‘Uit-in-Vlaanderen’ for our ‘early music’ calendar. Events that are
announced on ‘Uit-in-Vlaanderen’ with the label ‘early music’ are automatically added to our calendar.

Less known is that we also offer an ‘LTP early music map’ on www.earlymusic.be. This is a google map that you can consult to find out where you canlearn which instrument to play (for the time being only within Flanders). There is also a worldwide builder map: if you are looking for an
instrumentmaker, you might find him the fastest via www.earlymusic.be

We note that there is a certain interest in www.earlymusic.be. We regularly receive questions from builders and academies to be put on the map. Andwe learn from the ensembles that they appreciate the forum offered. They realize that the distribution of www.earlymusic.be and the weekly
newsletter goes beyond their own mailing list.

Although our approach is very modest, www.earlymusic.be has the ambition to be the reference for the early music movement in Belgium. To achieve
this ambition, an innovative approach is needed.

We also need content! Texts that we write ourselves or exclusive texts that we receive, such as interviews, reports, musicological contributions,
… with exclusive photo material.

And to write this Belgian story, it is necessary that we also find partners on the Walloon and Brussels side.

We need a business model: where do we get our income from? Can we apply for a subsidy and where can we find sponsors? How can we involve our followers in this?

WE ARE LOOKING FOR VOLUNTEERS WHO WANT TO WRITE IN THIS STORY.

DO YOU HAVE IDEAS THAT CONNECT TO THIS?
DO YOU HAVE A LITTLE TIME TO SHARE?
DO YOU LIKE TO ENTER THE EDITORIAL OR DO YOU WANT TO THINK ABOUT THE BUSINESS MODEL OF WWW.EARLYMUSIC.BE

PLEASE CONTACT AXEL DE SCHRIJVER VIA INFO@EARLYMUSIC.BE

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *