That 's us

Diversity and identity at the cutting edge

 

NL

Uit de open brief van de cultuursector gericht aan de Vlaamse minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon en nog een aantal andere eminenties, weergegeven in GvA van 23 en 24 november, citeer ik graag : “Het is de totaalsom van onze verscheidenheid en diversiteit wat de Vlaamse identiteit van onze sector zo sterk en boeiend maakt.”
Ik raad aan om het volledige artikel te lezen, maar citeer graag nog een stukje: “Bovendien werken we versterkend voor de sociale samenhang van onze samenleving, iets wat de laatste tijd erg onder druk is komen te staan en waar zowel jullie als wij heel veel belang aan hechten”.
In deze open brief worden diversiteit en identiteit niet tegen elkaar uitgespeeld. Neen, diversiteit is een waardevol aspect van onze rijke identiteit.
Bovendien stelt de sector terecht een belangrijk bindmiddel te zijn voor de samenhang van onze samenleving.

Maar wat te denken van een maatregel die subsidies terugschroeft voor ‘segregerende’ verenigingen, waarbij etnisch-culturele organisaties worden geviseerd ? (Toevallig staat dit artikel net onder het artikel over de open brief.) Is dit een maatregel die gericht is op diversiteit ? Is dit een maatregel die gericht is op het versterken van onze sociale samenhang ?

Ik stel me de vraag : “Wie wil hier eigenlijk terugplooien op een etnisch-culturele identiteit ?”

EN

From the open letter from the cultural sector to the Flemish Minister-President and Minister of Culture Jan Jambon and a number of other eminences, as reflected in the GvA of 23 and 24 November, I would like to quote: “It is the total sum of our diversity that makes the Flemish identity of our sector so strong and fascinating”.
I advise you to read the full article, but I would like to quote another piece: “Moreover, we work to strengthen the social cohesion of our society, something that has come under a lot of pressure lately and to which both you and we attach a lot of importance”.
In this open letter, diversity and identity are not played off against each other. No, diversity is a valuable aspect of our rich identity.
Moreover, the sector rightly claims to be an important binding agent for the cohesion of our society.

But what about a measure that reduces subsidies for ‘segregating’ associations, in which ethnic-cultural organisations are targeted? (This article happens to be just below the article about the open letter.)  Is this a measure aimed at diversity ? Is this a measure aimed at strengthening our social cohesion ?

I ask myself : “Who wants to go back on an ethnic-cultural identity ?”

Translated with www.DeepL.com/Translator

 

ByLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *